« قبل از خرید حتما چک کنید که آفر بتل پس انتخاب شده در بازی شما به همان میزان دلار موجود باشد »